Algemeen

Alle offertes, overeenkomsten en leveringen geschieden alleen en uitsluitend volgens de hieronder staande algemene voorwaarde. Bijzondere voorwaarde zijn alleen dan van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Ook dan blijven de algemene voorwaarden, voor zover zij niet met de bijzondere voorwaarden in strijd zijn, geheel van kracht.

Aanbiedingen

Alle door ons gedane offertes/aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn geheel vrijblijvend.

Iedere van ons uitgegane aanbieding staat gedurende de daarin genoemde termijn voor schriftelijke acceptatie open. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien een op grond van de aanbieding gedane bestelling door ons binnen veertien dagen na deze bestelling schriftelijk wordt geaccepteerd, dan wel gevolgd  wordt door de uitvoering van de opdracht.

Alle afbeeldingen en gegevens worden te goeder trouw door ons verstrekt, doch zijn vrijblijvend. Zij kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd door de fabrikant, zulks in verband met de voortdurende plaatsvindende verbeteringen aan en ontwikkeling van onze producten.

Prijzen

Alle prijzen zijn gebaseerd op leveringen aan ondernemers, exclusief omzetbelasting en geldende op de dag van levering.

Wij behouden ons prijswijzigingen voor, ook van reeds bevestigde opdrachten.

Levertermijn

Als leveringsdatum geldt de datum waarop de goederen onze magazijn verlaten. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen is de door ons opgegeven levertijd niet te beschouwen als fatale termijn.
Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Levering

Alle goederen reizen voor rekening en risico van de koper, ook bij franco levering. Schrijft de koper een bepaalde verzendingswijze voor, dan zijn de transportkosten voor rekening van de koper.

Reclameren

Behoudens de bijzondere bepalingen in de garantieregeling dienen alle reclames binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons te worden ingediend.
Na deze termijn zijn wij, behoudens de garantiebepalingen, ontslagen van ieder aansprakelijkheid. Reclames betreffende overgedragen goederen kunnen geen invloed hebben op eerder overgedragen goederen, evenmin op alsnog over te dragen goederen, ook niet wanneer overdracht plaatsvindt ter uitvoering van de dezelfde overeenkomst.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ons uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot  nakoming van de door ons gegeven garantieverplichtingen. De garantie die wij geven is beperkt tot de fabrieksgarantie.
Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die ter zake van het niet nakomen der garantieverplichtingen, is uitgesloten.

Betalingsvoorwaarden

Betalingen dienen netto binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden en zijn slechts geldig indien zij rechtstreeks aan onze vennootschap door storting of overschrijving op één onzer rekeningen zijn voldaan.
Het is de koper niet toegestaan eenzijdig betaling – of eventuele andere kortingen op de door ons gefactureerde bedrage in mindering te brengen; deze handeling is uitsluitend toegestaan indien deze korting op de desbetreffende factuur is vermeld en alleen wanneer alle voorafgaande facturen zijn voldaan. Bij niet-nakoming van de betalingsverplichting door de koper wordt de koper van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is hij bij overschrijding van de betalingstermijn verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten van 15% over de openstaande hoofdsom te vermeerderen met  B.T.W,.  alles met een minimum van  €100,-  excl. B.T.W.). Over bedragen, die op de vervaldag niet zijn betaald, is vanaf de vervaldag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte goederen blijven ons onvervreemdbaar eigendom totdat volledige betaling daarvan heeft plaatsgevonden en deze goederen mogen derhalve niet worden verkocht, vervreemd, belast, verpand, zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

Ontbinding

Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, behouden wij ons het recht voor iedere koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, alsmede om reeds overgedragen, doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen, onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

Geschillen

Alle rechtsgeschillen en rechtsvorderingen zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechter in het
Arrondissement te Zutphen.
Op al onze uitgebrachte offertes c.q. aangegane overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.